4 oct 2018



Nos últimos anos púxose de moda o parto na auga como un medio máis natural.
Isto ten uha serie de vantaxes para o bebé e tamén para a nai.